Veilig sporten

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen belangrijk, in het bijzonder voor minderjarigen. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij de Helvoetse Reddingsbrigade hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen onze vereniging bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de vereniging beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding van onze leden.

Als vereniging hanteren wij de gedragsregels van de NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF onderschreven. De gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van onze vrijwilligers en luiden als volgt:De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee de Helvoetse Reddingsbrigade een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle meerderjarige vrijwilligers, (hulp-)instructeurs en commandanten die werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als Helvoetse Reddingsbrigade uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.