Privacyverklaring

De Helvoetse Reddingsbrigade (hierna: HRB) wenst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacyverklaring staat hoe de HRB uw persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen. Wijzigingen in dit beleid worden op onze website bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan u bekend gemaakt worden.
De HRB is gevestigd te Hellevoetsluis aan de Kanaalweg Oostzijde 8. De HRB treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De HRB is bereikbaar via haar website www.reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl en het e-mailadres bestuur@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl. De HRB is een vereniging met als doel het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

In de eerste plaats worden de gegevens in het kader van de vereniging, de diensten van de vereniging en het lidmaatschap verwerkt. Meer concreet worden de gegevens in dat kader voor de volgende doelstellingen verwerkt:

 1. het aanhouden van een ledenlijst voor communicatie met en tussen de leden van de HRB.
 2. het communiceren binnen en tussen commissies, organen en andere groepen binnen de vereniging.
 3. het toesturen van informatie omtrent de eigen diensten van de HRB. waaronder bijvoorbeeld de agenda en stukken voor Ledenvergaderingen en nieuwsbrieven;
 4. het innen van facturen door de HRB.
 5. het beheren van uw dossier en voor archiefdoeleinden.
 6. Voor statistische doeleinden en voor het verbeteren en beveiligen van de website.

Bij aanvraag tot het lidmaatschap ontvangt de HRB van u de volgende gegevens die zij ook zal verwerken:

Persoonsgegevens:

 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres
 • Huisnummer
 • Huisnummer toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiel nummer
 • E-mail privé
 • Organisatienaam
 • Werkadres
 • Plaatsnaam werk
 • Telefoonnummer werk
 • IBAN Rekeningnummer
 • Tenaamstelling rekening
 • Medische bijzonderheden waar onze instructeurs rekening mee moeten houden

Voorts zal de HRB persoonsgegevens over u verkrijgen doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van de vereniging. Het gaat dan om gegevens die u zelf uit eigen beweging aan de HRB verstrekt, zoals overeenkomsten en correspondentie en gegevens die de HRB verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de website van de HRB, zoals bijvoorbeeld uw IP adres en informatie uit cookies.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

De HRB verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen.

Concreet maken wij gebruik van de volgende derde partijen voor:

 • Het uitgeven en beheren van behaalde certificaten/diploma’s/workshops (Reddingsbrigade Nederland, NPZ, DAN, Het Oranje Kruis en het Rode Kruis).
 • Het verzekeren van de leden (Reddingsbrigade Nederland).
 • Het verkrijgen van de subsidie ten behoeve van de vrijwilligersvergoedingen (Gemeente Hellevoetsluis).
 • Het bijhouden van de aanwezigheid in het zwembad (Plan Plan Internet BV).
 • Het bijhouden van de vorderingen in het zwembad (Plan Plan Internet BV).

Automatische gegenereerde informatie die de HRB verzamelt voor statische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

De HRB kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bestuur@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl.

Wijzigingen

De HRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De HRB adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.